Všeobecné obchodní podmínky pro oddlužení fyzické osoby

  Osobní bankrot VOP

Definice pojmů:

 • Poskytovatel služby se rozumí společnost INTER-IVCO s.r.o., spisová značka C 5431 vedená u KS Ostrava, IČ: 47974397, sídlo Křižíkova 1377, Frýdek-Místek,
 • Poskytované služby – zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení, dále také jako osobní bankrot,
 • Žadatelem se rozumí fyzická osoba, která má zájem o pomoc poskytovatele služby v souvislosti se sepsáním a podáním žádosti návrhu na povolení oddlužení,
 • Smluvní strany jsou vždy poskytovatel služby a Žadatel, které se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a uzavřenou Mandátní smlouvou o zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení.
 • Mandátní smlouva vymezuje veškerá práva a povinnosti poskytovatele a žadatele v souvislosti s vykonáním služby směřující k povolení žádosti a povolení návrhu na povolení oddlužení a dále se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami,  
 • Objednávka je prováděna elektronickou cestou odesláním požadavku prostřednictvím /kalkulacka-oddluzeni.htm nebo /kontakty/. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech povinných údajů ve formuláři objednávky ze strany žadatele a odsouhlasení těchto všeobecných obchodních podmínek poskytovatele zveřejněných a volně dostupných na www.bankrotaoddluzeni.cz.
 • Cena a termín plnění služby poskytovatelem je stanovena individuálně s garancí nejnižší výše s tím, že se odvíjí podle individuální náročnosti případu žadatele s tím, že vše je upřesněno po předchozí dohodě v Mandátní smlouvě.
 • Záloha – finanční plnění žadatele ve prospěch poskytovatele za služby osobní bankrot jsou přesně sjednány v Mandátní smlouvě s tím, že žadatel je v souladu s touto a těmito všeobecnými obchodními podmínkami uhradit poskytovateli zálohu ve výši 20% z celkové ceny za službu poskytovatele.
 • Doplatek – finanční plnění žadatele ve prospěch poskytovatele služby za dokončení předmětu smlouvy, tj. osobní bankrot.     

 

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,VOP“) upravují vztah mezi žadatelem a poskytovatelem služby „Zpracování návrhu na povolení oddlužení fyzických osob“  (dále také osobní bankrot nebo OB). VOP jsou závazné jak pro žadatele, tak poskytovatele služby osobní bankrot.
 2. žadatel odesláním elektronické žádosti o osobní bankrot z internetového objednávkového formuláře /kalkulacka-oddluzeni.htm nebo /kontakty/ potvrzuje, že je s VOP srozuměn a tímto jejich znění přijímá a souhlasí s ním v plném rozsahu.
 3. Po obdržení objednávky žadatele o osobní bankrot poskytovatel neprodleně zašle žadateli návrh Mandátní smlouvy a ceny služby osobní bankrot tak, aby měl žadatel možnost se bezodkladně rozhodnout, zda Mandátní smlouvu s poskytovatelem uzavře.  Pro uzavření Mandátní smlouvy o zpracování návrhu na povolení oddlužení v souladu s VOP mohou být použity také prostředky tzv. komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti obou smluvních stran. Odsouhlasením těchto VOP žadatel současně uzavírá s poskytovatelem Mandátní smlouvu dle čl. II těchto VOP.
 4. Poskytovatel služby osobní bankrot a žadatel společně souhlasí a prohlašují, že jejich smluvní vztah se bude řídit Občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími zákony a platnými vyhláškami.

II. Uzavření Mandátní smlouvy

 1. Těmito obchodními podmínkami se poskytovatel služby osobní bankrot zavazuje, že pro uživatele zařídí v souladu s ustanoveními Mandátní smlouvy náležitosti dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a to výkonem činností v oblasti řešení oddlužení a žadatel se zavazuje za tuto činnost zaplatit poskytovateli služby osobní bankrot sjednanou odměnu.
 2. Poskytovatel služby osobní bankrot se ve spolupráci s žadatelem od data platnosti a účinnosti Mandátní smlouvy bude zajišťovat pro žadatele tyto záležitosti:
  • posouzení návrhu na povolení oddlužení
  • zpracování návrhu na povolení oddlužení
  • opravy a doplnění návrhu na povolení oddlužení
  • zpětvzetí návrhu na povolení oddlužení
  • pomoc v případě, že žadatel nesplní podmínky pro osobní bankrot a oddlužení
  • podání návrhu na povolení oddlužení jménem žadatele
 3. Žadatel je oprávněn od objednávky služby osobní bankrot odstoupit v případě, že poskytovatel služby neplní své povinnosti vyplývající z Mandátní smlouvy, a to s právem požadovat vrácení finančních prostředků, které v souvislosti se službou osobní bankrot poskytovateli již uhradil.

III. Povinnosti žadatele  - mandanta

 1. Mandant se zavazuje předložit Mandatáři pravdivý, úplný a správný seznam svých věřitelů. 
 2. Mandant je povinen poskytnout Mandatáři veškeré informace o svých závazcích a jemu známe a pravdivé informace, údaje a doklady, které mají souvislost s řádnými úkony a plněním dle této smlouvy.
 3. Mandant se zavazuje spolupracovat s Mandatářem při sdělování údajů o svých dluzích a při jejich aktualizaci. 
 4. Mandant odpovídá a nese plnou odpovědnost za skutečnost, že dluhy, se kterými seznámil Mandatáře, jsou úplné a správné, že poskytnuté údaje o dluzích jsou pravdivé, že nezamlčel Mandatáři žádné podstatné okolnosti a skutečnosti, jež mohou mít vliv na celý proces, průběh a úspěšnost podání návrhu na povolení oddlužení. V případě zjištění opaku se Mandant zavazuje uhradit Mandatáři veškeré škody. 
 5. Mandant výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů a osobních údajů svých dlužníků, pokud to je nezbytné při plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy pro Mandatáře.
 6. V případě, že Mandant bude požadovat podání Návrhu na povolení oddlužení v zastoupení Mandatářem, zavazuje se za tímto účelem vystavit Mandatáři příslušnou plnou moc. Mandant se dále zavazuje za účelem splnění účelu této smlouvy vystavit příslušnou plnou moc i pro advokáta Mgr.Jiřího Fialu nebo JUDr.Janu Kudrnovou, Ph.D., který bude mandanta zastupovat v případě sporu, kde bude nezbytná součinnost advokáta.
 7. Pokud v důsledku opomenutí předložit Mandatáři ze strany Mandanta některé dokumenty, informace či listiny, což bude mít za následek vícepráce, zavazuje se Mandatář za tyto zaplatit Mandatáři odměnu v souladu s touto smlouvou.
 8. Mandant výslovně prohlašuje, že předložením insolvenčního návrhu není sledován jeho nepoctivý záměr, nebyl dle výpisu z rejstříku trestů v posledních 5 letech potrestán pravomocným odsouzením pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy.

IV. Práva a povinnosti poskytovatele – mandatáře

 1. Mandatář je při plnění svých povinností plynoucích z této smlouvy povinen postupovat v zájmu Mandanta a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a přiloženou plnou mocí, která je nedílnou součástí této smlouvy a v těchto intencích připravit a zpracovat návrh na povolení oddlužení způsobily po formální stránce k podání u příslušného soudu.
 2. Mandatář se zavazuje, že návrh na povolení oddlužení bude zpracován v souladu se zákonem a v rámci obecně závazných předpisů platných v ČR, etických a morálních norem.
 3. Mandatář je oprávněn v souladu s čl. III., odst. 4. této smlouvy zveřejnit jménem Mandanta nacionále Mandanta a jeho dlužníků, pokud to bude nezbytné pro úspěšné podání návrhu na povolení oddlužení mandanta.

V. Odměna Mandatáře

 1. Mandant se zavazuje zaplatit Mandatáři za jeho činnost specifikovanou v čl. IV. této smlouvy odměnu ve výši (bude doplněno) Kč vč. DPH, a to nejpozději v den předání návrhu na povolení oddlužení ze strany Mandatáře Mandantovi, a to na účet Mandatáře č. 348365/0300 s Variabilním symbolem (bue doplěno), popřípadě v hotovosti. Pokud nebude odměna takto uhrazena, Mandant nemá žádný nárok na předání návrhu na povolení oddlužení zpracovaného Mandatářem a současně není dotčeno právo Mandatáře na ponechání si zaplacené zálohy Mandantem jako náhradu nákladů vynaložených v souvislosti s plněním této smlouvy.
 2. Podpisem této smlouvy se Mandant zavazuje uhradit Mandatáři zálohu ve výši Zvolte položku. včetně DPH, a to na účet mandatáře č. 348365/0300 s Variabilním symbolem (bude doplněno), a to v termínu do 5-ti dnů od podpisu této smlouvy. Tato záloha bude následně odečtena od smluvní odměny uvedené v tomto článku, odstavec 1..  
 3. V případě, že Mandant od této mandátní smlouvy po dobu její platnosti bezdůvodně odstoupí nebo ji vypoví, tj. přesto, že Mandatář neporušil žádnou svou povinnost vyplývajících z této smlouvy, zavazuje se Mandant uhradit Mandatáři odměnu dle odst. 1. a 2. tohoto článku, a to v plné výši, jako náhradu účelně vynaložených nákladů Mandatáře spojených s plněním této smlouvy.  
 4. V případě, že návrh na povolení oddlužení příslušný soud pravomocně zamítne, a to výhradně z důvodu, že Mandatář udělal formální chybu, je Mandatář povinen neprodleně vrátit Mandantovi veškerá plnění, která od něj přijal.

VI. Platnost smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu určitou s platností a účinností od data jejího podpisu do pravomocného usnesení o povolení návrhu na povolení oddlužení.

VII. Výpověď smlouvy

O povinnostech Mandanta a Mandatáře v případě výpovědi této smlouvy platí ustanovení §574 a §575 obchodního zákoníku v platném znění.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Obsah této smlouvy může být měněn pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.
 2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
 3. Mandant pověřuje poskytovatele jako zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 4 odst., zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů pro účely plnění této smlouvy.
 4. Mandatář je povinen po skončení spolupráce dle této smlouvy zajistit skartování veškerých osobních údajů Mandanta a osob, jejichž osobní údaje byly zpracovány v souladu s touto smlouvou.
 5. Mandatář splní svou povinnost vyplývající z této smlouvy předáním všech potřebných náležitostí Mandantovi. Poté Mandant jedná již sám za sebe, když tímto okamžikem zanikají povinnosti Mandatáře dle této smlouvy, vyjma případu, kdy by bylo třeba podaný Návrh doplnit či opravit nebo dle instrukce Mandanta vzít podaný Návrh zpět. V Takovémto případě není odměna Mandatáře dotčena.
 6. Mandatář není odpovědný za plnění Mandanta po schválení rozhodnutí oddlužení příslušným soudem, ani za zamítavé stanovisko soudu.
 7. Mandatář neodpovídá za škody, které vzniknou  v souvislosti s případnými změnami a doplněními, které Mandant učiní v průběhu a po zahájení insolvenčního bez vědomí Mandatáře.
 8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
 9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu bezezbytku porozuměly, a že její obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy v závěru této smlouvy. 

 

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU