Osobní bankrot podmínky - oddlužení

Jak zjistíte, že se nacházíte v úpadku a splňujete podmínky pro osobní bankrot?

Podmínky osobního bakrotu jsou vymezeny v §3 insolvenčního zákona, který zní: 

osobní bankrot podmínky

(1) Dlužník je v úpadku (osobní bankrot), jestliže má
a) více věřitelů (dlužíte více než jednomu subjektu) a
b) peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a
c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").


(2) Má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže
a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo
b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo
c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud.

(3) Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

(4) O hrozící úpadek jde tehdy, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých peněžitých závazků.

V případě, že splňujete některou z výše uvedených podmínek, které klasifikují osobní bankrot, můžeme Váš úpadek začít řešit oddlužením. V kostce a jednoduše řešeno, nestačíte-li splácet své dluhy, je možné vyhlásit osobní bankrot a všechny dluhy začít splácet v režimu oddlužení plněním splátkového kalendáře. Splátkový kalendář je stanoven na 5 let, přičemž za tuto dobu musíte uhradit minimálně 30% ze všech Vašich dluhů a měsíční odměnu insolvenčního správce ve výši 1.089,-Kč včetně DPH.

S řešením úpadku se na nás s důvěrou obraťte. 

Vyhlásit osobní bankrot a podat návrh na povolení oddlužení můžete také v případě hrozícího úpadku! 

 POŽADUJI ODDLUŽENÍ

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU