Osobní bankrot

Co je osobní bankrot?

Osobní bankrot, někdy také úpadek, znamená neschopnost řádně a včas splácet alespoň 2 závazky (dluhy) po dobu delší 30-ti dnů.

Co je oddlužení?

Oddlužení je legální způsob splacení všech dluhů s úlevou až 70% z celkové dlužné částky. Oddlužením zastavíme vymáhání, žaloby a exekuce. 

Insolvenční zákon

Úplné znění insolvenčního zákona, dle kterého se řeší osobní bankrot a následná možnost oddlužením fyzické osoby, manželů a podnikatele. 

NABÍZÍME VÁM OBDORNÉ A RYCHLÉ VYŘEŠENÍ VČECH VAŠICH DLUHŮ

Hlavní služba pro osobní bankrot: 

Partneři pro osobní bankrot

1. ANALÝZA

Vašich dluhů, práv a povinností, příjmů a běžných výdajů na provoz domácnosti za účelem zpracování plánu směřujícího k co nejvýhodnějšímu oddlužení

2. PORADENSTVÍ

do doby povolení oddlužení (poučíme Vás, jak se chovat k jednotlivým věřitelům, jaká máte práva a povinnosti) 

3. ZPRACOVÁNÍ DOKLADŮ

pro oddlužení a související právní služby (ve spolupráci s Vámi zkompletujeme veškeré doklady, které je nutné zpracovat a následně předložit soudu spolu s návrhem na povolení oddlužení)

4. ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU

na povoleí oddlužení fyzické osobyoddlužení manželů nebo oddlužení OSVČ (sepsání návrhu na oddlužení dle podmínek insolvenčního zákona),

5. PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ

v případě odvolání proti zamítnutí insolvenčního návrhu na povolení oddlužení (pomoc v době před rozhodnutím o osobním bankrotu a jeho řešení oddlužením) ,

6. DOPLNĚNÍ insolvenčního návrhu

na povolení oddlužení, podání opravných prostředků (odvolání, námitky, návrhy na doplnění a zpracování veškeré dokumentace k oddlužení pro soud),

Nezávaznou žádost o pomoc můžete podat ZDE

V případě, že si návrh na oddlužení zpracujete sami, nabízíme Vám odbornou kontrolu insolvenčního návrhu na povolení oddlužení před podáním na soud! Vyhnete se tak nepříjemným náseldkům spojeným se zamítnutím návrhu na povolení oddlužení.


Oddlužení fyzické osoby, oddlužení OSVČ nebo oddlužení manželů znamená smazat dluhy a začít znovu 

VYŘEŠÍME VÁŠ OSOBNÍ BANKROT A VŠECHNY DLUHY - ZASTAVÍME VYMÁHÁNÍ  A EXEKUCE!

Specializujeme se na osobní bankrot a jeho řešení oddlužením fyzické osoby a podnikatele. Pomůžeme Vám začít znovu žít. Váš Osobní bankrot překonáme rychle a s odbornou péčí.  Za komplexní zpracování návrhu na oddlužení nám neplatíte žádné absurdní odměny a poplatky. Veškerá pomoc při oddlužení je poskytována nepřetržitě do doby pravomocného schválení Vašeho oddlužení. Osobní bankrot se stane minulostí a Vy začnete znovu žít. 

Zákonným oddlužením vyřešíme všechny Vaše dluhy, žaloby a exekuce a ostatní starosti spojené s neschopností splácet dluhy. Vysvětlíme Vám, proč se osobní bankrot řeší oddlužením a jaké má oddlužení výhody a nevýhody. Nejdůlěžitější je, že po splnění podmínek oddlužení zůstanete zcela bez dluhů! Již žádné exekuce, soudy a spory s věřiteli. Pomůžeme Vám rychle a profesionálně tak, aby byl osobní bankrot vyhlášen a oddlužení povoleno v co nejkratším termínu.

Za osobním bankrotem nejčastěji stojí drahé půjčky a výpadek příjmů 

proč osobní bankrot a oddluženíOsobní bankrot lze přesto vyřešit, a to oddlužením. Osobní bakrot a oddlužení má význam pro všechny, kteří se dostali do složité finanční situace, která vyústila v neschopnost splácet dluhy, bez ohledu na jejich vznik. Ze zkušeností a četných finančních analýz je nesporné, že řešit osobní bankrot další půjčkou je vždy nevýhodné. S ohledem na úrokové sazby zatím neexistuje taková půjčka, která by předčila řešení osobního bankrotu oddlužením.  

Důvodů a příčin osobního bankrotu je několik. Insolvenční zákon v rámci oddlužení tyto nevymezuje vyjma dluhů pocházejících z trestné činnosti. Takévé dluhy řešit oddlužením zpravidla nejde, neb je toto v rozporu s postivým záměrem.

Start osobního bankrotu - náhlý výpadek příjmů v důsledku nemocenské, dočasná ztráta zaměstnání, zrušení pracovního místa atd..

Mnozí lidé řeší osobní bankrot (úpadek) s cílem jej odvrátit čerpáním překlenovací půjčky. Tato cesta však zpravidla osobní bankrot za nějaký čas prohloubí. Výjimkou je samozřejmě zásadní změna v příjmech, kteríé náklady na dluhy pokryjí. Takových případů je však málo, a navíc přesto platí, že řešit osobní bankrot oddlužením je ekonomicky výhodnější. Jediná kaňka je insolevnční rejstřík, ve kterém budete nějaký čas figurovat, nicméně přístup do insolvenčního rejstříku mají internetivé vyhledávače zcel aomezeny. 

Nenechejte se tedy vtáhnout do spirály úvěrů a řešte svou situaci racionálně, a to pomocí oddlužení. Mějte na paměti, že osobní bankrot není ostuda! Je to vyústění nepříznivých okolností, které Vás v průběhu života potkaly. Naštěstí lze tuto situaci řešit díky insolvečního zákona a právě insolvenční zákon stanoví, jak osobní bankrot řešit, tj. cestou oddlužení.  

Každý dlužník je navíc dnem podání návrhu na osobní bankrot a povolení oddlužení k příslušnému soudu chráněn před všemi věřiteli. Jakmile je podán návrh na osobní bankrot, všechyn žaloby, exekuce, vymáhání, které jsou proti Vám vedeny, musí být ze zákona zastaveny. Dnem zapsání návrhu na osobní bankrot a povolení oddlužení již nesplácíte žádné dluhy jednotlivým věřitelům a tito je naopak nesmí po Vás žádným způsobem vymáhat. Po dobu od podání návrhu na osobní bankrot do doby schválení oddlužení již nic neplaťte! Samozřejmě musíte mít garanci, že splňujete podmínky pro osobní bankrto a oddlužení

Protože zpracování návrhu na osobní bankrot a povolení oddlužení vyžaduje odborné právní znalosti a orientaci v insolvečním zákoně, doporučujeme přenechat zpracování návrhu na osobní bankrot a oddlužení naší společnosti a advokátovi.  

Osobní bankrot a oddlužení je aktuální téma dnešní doby. Proto si lidé neustále kladou otázku, jaké důsledky pro ně bude osobní bankrot mít v dalším životě. Odpověď je jednoduchá. Pokud vyhlásíte osobní bankrot a tento vyřešíte oddlužením, zůstanete za 5 let zcela bez dluhů a defacto na nové startovní čáře.Jediným šrámem je, že zůstanete v seznamu dlužníků ještě 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení insolvenčního řízení.  


Nabízíme Vám pomoc při řešení osobní bankrotu oddlužením se zárukou

Služba je určena klientům z celé České republiky a je založena na znalostech a orientaci v problematice finanční a právní. Naše finanční a právní služby ohlednně osobního bankrotu a oddlužení Vám poskytují kvalifikovaní pracovníci pod dohledem advokáta. V parxi se však můžete setkat s podvodníky. Proto si dejte pozor, aby jste své dluhy nesvěřili v rámci lákavé reklamy na osobní bankrot a oddlužení lidem, kteří nejsou odborníky a spíše se snaží na Vašem oddlužení vydělat.


Formální informace k osobnímu bankrotu a problematice insolvence a oddlužení 

informace o oddlužení Osobní bankrot a oddlužení fyzické osoby je oproti neustálému zadlužování ideální řešení. Podstata oddlužení fyzické osoby spočívá v legitimním a zákonem povoleném snížením všech dluhů až o 70%. Jinak řečeno, osobní bankrot řešený oddlužením znamená zaplatit minimálně po dobu 5-ti let 30% z celkové dlužné částky + odměnu insolvečního správce, která činí 1.089,-Kč měsíčně včetně DPH.

Osobní bankrot a navazující oddlužení má současně pozitivní význam pro Váš běžný život. Návrhem a po povolení oddlužení se zbavíte každodenního stresu, obav z návštěvy exekutora, pracovníků inkasní agentury (vymahačů) doma nebo v práci, protože žádný z těchto věřitelů již po Vás nesmí nic vymáhat. Váš osobní bankrot a pravidla oddlužení řeší Váš insolvenční správce. 

Nezapomeňte, že osobní bankrot a návrh na oddlužení musí být podán v souladu s insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb.. Znalost problematiky osobního bankrotu a oddlužení je jednou ze základních podmínek pro správné zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení k soudu. Jelikož návrh na osobní banrot a oddlužení podáváte jednou, vyplatí se jeho řešení svěřit odborníkům, v tomto případě naší společnosti a advokátům. 

Ze statistik soudů vyplývá, že sedm z deseti návrhů na osobní bankrot a povolení oddlužení soud zamítne. Hlavní vina stojí na straně žadatele, který svůj návrh na osobní bankrot a oddlužení nesepsal dle zákona a současně nepřipojil veškeré potřebné přílohy, které proces osobní bankrot vyžaduje.

Co, kdy a proč řešit platební neschopnost (osobní bankrot) a oddlužení!

Platební neschopnost (osobní bankrot) je klasifikován insolvenčním zákonem tak, že máte více (nejméně však dva) věřitelů a související peněžité závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto dluhy nejste schopni platit či pravidelně splácet.

Podmínka pro osobní bankrot a povolení oddlužení však není splněna, pokud máte více závazků, ale pouze k jednomu věřiteli. Aby zákon zabránil takovému účelovému vytváření mnohosti věřitelů převáděním nebo dělením pohledávek, je výslovně stanoveno, že za dalšího věřitele se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době šesti měsíců před podáním insolvenčního návrhu nebo po zahájení insolvenčního řízení. 

Co se týče poslední podmínky pro Osobní bankrot a oddlužení fyzické osoby, tj. neschopnost plnit závazky, považuje se za splněnou, nastane-li alespoň jedna z následujících situací:

 • zastavili jste platby podstatné části svých peněžitých závazků
 • neplníte své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti
 • není možné dosáhnout uspokojení splatných pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí
 • nesplnili jste povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců

Pokud výše uvedené podmínky nesplníte, příslušný soud Vaší žádost o Osobní bankrot a oddlužení fyzické osoby zamítne, nebo dokonce na Vás může vyhlásit konkurz. V případě konkurzu není jeho doba stanovena zákonem, nicéně tento osobní bankrot situaci s dluhy nezastaví do doby jejich zaplacení. 
Návrh na Osobní bankrot a oddlužení (Insolvenční návrh) se u příslušného soudu podává spolu s návrhem na povolení oddlužení, a to prostřednictvím předepsaného formuláře a povinných příloh. 

Pozor, každá chyba může znamenat odmítnutí žádosti o Osobní bankrot a povolení oddlužení. Proto se vyplatí využít služby odborníka na osobní bankrot a tato rizika snížit na minimum. V rámci našich finančních služeb máte záruku, že řešení osobního bankrotu a oddlužení spravují odborníci. 

Konkríétně se návrh na osobní bankrot a povolení oddlužení fyzické osoby spolu se všemi povinnými přílohami podává u místně příslušného Krajského soudu. 


Osobní bankrot, finanční poradenství a oddlužení od INTER IVCO a JUDr. Jany Kudnové, Ph.D., specialisté na oddlužení

Osobní bankrot a návrh na povolením oddlužení Vám zpracujeme pod dohledem našeho advokáta tak, aby byl dle zákona a tímto celý proces oddlužení proběhl v co nejkratším termínu. Právě termín zpracování a popdání návrhu na Osobní bankrot a oddlužení Vám garantuje zákonnou ochranu před věřiteli. Zastavíme veškerá vymáhání, soudní řízení a exekuce, které jsou proti Vám vedeny. Osobní bankrot a oddlužení je zákonná pomoc při finanční tísni. Nebojte se této služby využít a svěřit nám své starosti. Neevidujeme žádného klineta, kterému by naše finanční poradenství nepomohlo.  

Je velkou výhodou, že návrh na Osobní bankrot a oddlužení fyzické osoby není nutno opatřit žádným kolkem. Podání návrhu na oddlužení není tedy zpoplatněno a žádost o osobní bankrot je podávána na soud zcela ZDARMA.

V případě, že osoní bankrot a související žádot o oddlužení neprověří co do finančních podmínek odborník, může nastat situace, že finanční podmínky pro oddlužení nesplníte a soud na Vás vyhlásí konurz, což obnáší úhradu zálohy na insolvenční řízení až do výše 50 000,- Kč. K tomuto zpravidla dochází v případě, že soud nemá dostatek záruk na úhradu nezbytných nákladů a děje se tak spíše u právnických osob, nikoli tedy v případě oddlužení fyzické osoby

Odmítnutí žádosti o osobní bankrot však znamená řadu nepříjemností a z důvodu tohoto rizika je vhodné, aby jste osobní bankrot a zpracování insolvenčního návrhu svěřili odborníkům, tedy naší společnosti a advokátům.


Co se stane, když soud osobní bankrot a návrh na oddlužení zamítne?

V případě, že osobní bankrot a řešení úpadku oddlužením soud zamítne, bez ohledu na konkrétní důvod, začíná kolotoč vymáhání znovu. Sice nic nebrání tomu, aby jste osobní bankrot a návrh na oddlužení nepodali znovu. Musíte ale vyčkat, než předchozí zamítnutí návrhu na oddlužení nabude právní moci.  

Kdy je nejvyšší čas vyhlásit osobní bankrot a přistoupit k oddlužení?

Osobní bankrot je vhodné vyhlásit v případě, že nestačíte splácet své dluhy po dobu delší 30-ti dní a výhledově se Vaše příjmy s nejětší pravděpodobností nezmění. Osobní bankrot není žádná ostuda. Žijeme v tržním a tvrdém ekonomickém prostředí. Každý pracovní obor dříve nebo později potká krize a osobní bankrot je cesta, jak tuto krizi vyřešit a překonat v souladu se zákonem.

Lidé se často bojí, že pokud vyhlásí osobní bankrot, zůstanou bez rostředků a o vše příjdopu. A to je právě zásadní omyl. Naopak, pokud řešíte osobní bankrot oddlužením, zákon Vám garantuje nedotknutelný příjem. Výše tohoto příjmu je přímo úměrná životnímu minimu danému zákonem, které uvádíme níže.


Příklady životního minima různých typů domácností v Kč za měsíc

jednotlivec 3 410
2 dospělí 3 140 + 2 830 = 5 970
1 dospělý, 1 dítě ve věku 5 let 3 140 + 1 740 = 4 880
2 dospělí, 1 dítě ve věku 5 let 3 140 + 2 830 + 1 740 = 7 710
2 dospělí, 2 děti ve věku 8 a 16 let 3 140 + 2 830 + 2 140 + 2 450 = 10 560
2 dospělí, 3 děti ve věku 5, 8 a 16 let 3 140 + 2 830 + 1 740 + 2 140 + 2 450 = 12 300

 

K minimání mzdě se k nezabavitelnému minimu připočítávají náklady na bydlení. Jsou zde ještě další položky, o které se nezabavitelná částka zvyšuje, jako je počet nezaopatřených osob, manželka a další. Kolik Vám v procesu osobního bankrotu a oddlužení zůstane si můžete zjistit díky kalkulačky oddlužení. Zde se jednoduše dozvíte, kolik % dluhů jste po dobu osobního bankrotu a oddlužení schopni ze svých příjmu uhradit v následujících 5-ti letech. Pokud je % rovno nebo vyšší 100%, rozhodně nepotřebujete oddlužení, ale optimalizovat Vaše výdaje nejlépe konsolidací. Pokud se odstanete pod hranicí 100%, je na Vás, aby jste zvážili oddlužení (osobní bankrot).

Pokud víte, že již nejste schopni své dluhy udržet na uzdě, nechte na sebe soudem vyhlásit zákonný osobní bankrot díky podání návrhu na povolení oddlužení, který Vám profesionálně zpracujeme. Oddlužení je cesta ven ze spirály dluhů v podobě úvěrů a všech ostatních závazků. Oddlužení znamená stop exekucím a starostem se splácením dluhů po splatnosti, to vše zcela legální cestou.

Rozhodně přestaňte čerpat nové půjčky a na splácení starých dluhů a závazků. Tyto kroky nevyřeší Vaše problémy, naopak, dluhy budou neustále narůstat a může se stát, že dojde k Vašemu předlužení a oddlužení Vám proto soud zamítne, respektive osobní bankrot bude řešen konkurzem.


Informace a podklady pro osobní bankrot a povolení oddlužení

Insolvenční řízení je složitý proces. Návrh na osobní bankrot a oddlužení musí obsahovat výpis následujících základních informací.

 1. Veškeré příjmy, o kterých lze očekávat, že je v následujících pěti letech po dobu, kdy bude probíhat osobní bankrot a oddlužení získáte,
 2. Popis veškerých příjmů, které jste získali v posledních třech letech (např. kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpisy z bankovních účtů apod.),
 3. V návrhu na oddlužení (osobní bankrot) je nutno uvét počet vyživovaných osob,
 4. Seznam Vašeho jednotlivého majetku, včetně pohledávek. Zde je nutno uvést, je některý z majetku předmětem zástavního práva,
 5. Seznam veškerých závazků veškerých věřitelů s označením, které jsou nevykonatelné, a ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění. Jedná se o dluhy, které proti Vám dosdu nejsou vymáhány soudní cestou nebo v exekuci,
 6. Seznam veškerých závazků veškerých věřitelů dlužníka, které jsou nevykonatelné a ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění,
 7. Seznam veškerých závazků veškerých věřitelů dlužníka, které jsou vykonatelné a ze kterých nevyplývá právo na uspokojení ze zajištění,
 8. Seznam veškerých závazků veškerých věřitelů dlužníka, které jsou vykonatelné a ze kterých vyplývá právo na uspokojení ze zajištění,
 9. Pokud jste ženatý/vdaná, je v případě osobního bankrotu nezbytný souhlas manžela/manželky s návrhem na povolení oddlužení, 
 10. Výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, který se k návrhu na povolení oddlužení dokládá. 

Výše uvedený přehled podkladů k osobnímu bankrotu a oddlužení je pouze obecnou informací. Jednotlivé položky návrhu na oddlužení musí být rozepsány v souladu s insolvenčním zákonem. Přenechte nám tyto starosti. 


Když nastane osobní bankrot, je oddlužení jediné řešení?

Počet zadlužených ordin a jednotlivců neustále přibývá. Denně prožívají strach z exekuce, obávají se přebírat poštu, zvedat telefony a vesele se bavit s přáteli. Přibývají domácí hádky, sklony řešit dluhy alkoholem a nezřídka se rodina ocitá na pokraji své dříve spokojené existence a štěstí a následného vyloučení ze společnosti.  

Aby každý z těchto lidí mohl získat zpět svůj dřívější a spokojený život, je možnost, která dlužníkům pomůže vyhnout se exekutorům, byl přijat nová Insolvenční zákon, který řeší osobní bankrot. Osobní bankrot a oddlužení se proto ukazuje jako jediné správné řešení dluhů, které se již nestačí splácet.  
Podle insolvenčního zákona, který je účinný od 1. ledna 2008, může každý dlužník, který si neví rady se splácením úvěrů a dluhů, navrhnout soudu, aby na něj vyhlásil osobní bankrot, jehož výsledem bude povolení oddlužení.


Co je vlastně osobní bankrot a povolení oddlužení?

Osobní bankrot je cesta k oddlužení, tj. zastavení narůstání dluhů, jejich sumarizace a uhrazení alespoň 30% z jejich celkové výše po dobu 5-ti let.. Toto právo má kařdá fyzická osoba, která může podat u soudu prostřednictvím speciálního formuláře návrh na prohlášení insolvence a současně požádat, aby byl její úpadek řešen formou oddlužení.

Již samotným podáním návrhu na osobní bankrot a oddlužení je dlužník okamžitě chráněn před exekutory, novými žalobami a dotěrnými věřiteli a jeho dluhy se přestávají navyšovat.

Osobní bankrot a oddlužení, jak bylo uvedeno, nejčastěji probíhá v podobě plnění splátkového kalendáře, díky kterého dlužník musí po dobu trvání oddlužení 5-ti let uhradit minimálně 30 % svých celkových dluhů, která má vůči věřitelům, kteří své pohledávky v insolvenčním řízení přihlásili a konkursní správce tyto uznal. (Nevíte zda splňujete podmínky pro osobní bankrot? Kalkulačka oddlužení je Vám k dispozici ZDARMA)

Výši měsíčních splátek určí soud tak, aby dlužníkovi zůstaly prostředky na pokrytí běžných životních potřeb a bydlení (životní minimum). Zda dlužník splňuje podmínky na osobní bankrot, se může dozvědět zde.

Řešení osobního bankrotu a oddlužení je možno také formou prodeje majetku dlužníka, což zpravidla podléhá schválení věřitelského výboru.

Protože je osobní bankrot a povolení oddlužení fyzické osoby relativně složitý proces, je vhodné se svěřit do rukou profesionálů.

Je ale nutné dát pozor na různé podvodníky a spekulanty, kteří si ze služby osobní bankrot udělali vlastní lukrativní business, přičemž svým klientům vůbec neporadí, návrh na osobní bankrot sepíší špatně a vše končí jeho zamítnutím soudem.  

Dbejte na to, aby podmínky pro vyhlášení osobního bankrotu byly mezi Vámi a poskytovatele služby ošetřeny písemně a tímto byla insolvence jasně vymezena a služba oddlužení jasně garantována.   

Aby bylo oddlužení „úspěšné, musí mít dlužník dostatečný a pravidelný příjem, z něhož může splátky při oddlužení splácet. 

Na splácení dluhů v režimu oddlužení musí dlužník použít i případné dary nebo plnění z dědictví. Soud přitom dohlíží na to, aby je dlužník zpeněžil, stejně jako věci, které nepotřebuje nezbytně nutně k výdělečné činnosti, a peníze tak použil na umoření svých dluhů.

Pokud dlužník své platební povinnosti po dobu oddlužení neplní, soud je oprávněn osobní bankrot zrušit.

Pro Ty z Vás, kteří se ocitli ve složité finanční situaci, kterou není reálné řešit, je oddlužení opravdu ideální řešení.  

TOPlist

ZPĚT NA ÚVODNÍ STRÁNKU