Oddlužení fyzické osoby - Pomoc s oddlužením

Profi pomoc s oddlužením fyzické osobyOddlužení fyzické osoby je cesta, jak se vypořádat s dluhy jednou provždy. Naše pomoc při oddlužení fyzické osoby probíhá v souladu s Insolvenčním zákonem. Pro úspěšné oddlužení je ale také nutná finanční analýza, tj. rozbor Vaší finanční situace a sestavení nejvýhodnějšího postup uoddlužení. Proto naše dluhové poradenství směřuje k nejvýhodnějšímu oddlužení.

Následná kalkulace Vašeho oddlužení nám umožňuje postupovat tak, aby Vaše splátky po dobu oddlužení byla minimální a Vaše životní úroveň byla naopak maximální. Následně zpracujeme a podáme zákonný návrh na povolení oddlužení fyzické osoby. 

Oddlužení fyzické osoby realizujeme všem, kteří se dostai do složité finanční situace, včetně nezaměstnaných osob a jedinců bez aktuálního příjmu.

O povolení oddlužení rozhoduje soud na základě insolvenčního zákona, proto návrh na povolení oddlužení zpracováváme s maximální odborností a pečlivostí. Garantujeme Vám, že s námi Vám soud Vaše oddlužení povolí.

Obecně musí být návrh na povolení oddlužení opodstatněný, tj. soud nesmí shledat Váš nepoctivý záměr, proto je nutné tento návrh důsledně zpracovat K zamítnutí návrhu na oddlužení totiž dochází nejčastěji z důvodu jeho špatného a nedostatečného sepsání a nedoložení všech povinných příloh a listin. Proto se Vám vyplatí svěřit sepsání návrhu naší společnosti, jakožto odborníkovi na oddlužení a osobní bankrot. Garantujeme nejvýhodnější pomoc a nejnižší ceny za zpracování návrhu na oddlužení.

 Chci pomoc s dluhy, nebo požaduji ODDLUŽENÍ  

Linky oddlužení:

602 580 810

602 544 833 

 

Pravda o oddlužení 

Osobní bankrot a oddluženíProblematikou finanční pomoci a řešením dluhů se zabýváme již od roku 1998. Naše orientace v problematice osobního bankrotu a oddlužení fyzické osoby je podpořena spolupráci s advokátní kanceláří, což Vám komplexně zaručuje maximálně efektivní a odborný výsledek oddlužení. Osobní bankrot a oddlužení řešíme při respektování nového Insolvenčního zákonakterý nabyl účinnosti a platnosti od ledna roku 2008. Specializujeme se na pomoc všem, kteří vinou dluhů balancují nad propastí vlastní existence a nevědí, jak situaci správně a výhodně řešit a začít nový život bez starostí s nedostatkem příjmů.   

V rámci poradenství máme jediný úkol, tj. vyřešit Váš osobní bankrot v co nejkratší době, nejvýhodněji a tak, aby jste se zařadili zpět do normálního života a nemuseli řešit jakékoli starosti s dluhy.

Situace, kdy již není možné dluhy řešit z vlastních příjmů, tedy osobní bankrot, nadělá vrásky každému. Tyto stresové situace velice výrazně zhoršují kvalitu osobního života a omezují každdoenní činnosti, ať už samotný pracovní výkon, ale také volný čas, který není možné trávit v klidu a tímto racionálně přemýšlet, jak celkovu životní situaci řešit. 

Ztráta orienatce v problému je tak přirozená a není od věci obrátit se na odoborníka, který Vám racionálně a s chladnou hlavou pomůže osobní bankrot porazit. Stačí nás nezávazně kontaktovat a projednat zdarma možnosti řešení Vaší složité a nepříjemné finanční situace, bez ohledu na výši Vašich dluhů a celkový počet věřitelů. 

Hlavní výhoda oddlužení spočívá v ochraně dlužníka před exekucemi a navazujícími starostmi s vymáháním dluhů. Po ekonomické stránce má oddlužení fyzické osoby výhodu v tom, že můžete výši svých dluhů snížit až o 70%. 

Obecné informace k oddlužení

oddlužení fyzické osoby info

Oddlužení, ať už fyzické osobymanželů nebo podnikatele je zákonný způsob řešení všech dluhů, které máte (půjčky, leasing, úvěr atd.) a tyto mají za následek osobní bankrot, tedy stav, kdy nejste schopni řádně splácet své dluhy v řádném nebo předepsaném termínu splatnosti.

Vznik dluhů, které vyústily v osobní bankrot, je ideální řešit oddlužením fyzické osoby. Základní princip oddlužení fyzické osoby spočívá v ukončení vymáhání všech Vašich dluhů ze strany věřitelů a zastavení EXEKUCE. Dále Vám pomocí institutu oddlužení snížíme výši Vašich dluhů až o 70%.  

Zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení fyzické osoby nebo oddlužení manželů či podnikatele Vám provedeme maximálně výhodně a samozřejmě vždy v souladu s Insolvenčním zákonem. S námi Vám nehrozí, že návrh na povolení oddlužení soud zamítne. Garancí je smluvní záruka, kterou poskytujeme všem našim klientům. Minimálně z tohoto důvodu se Vám námi zpracovaný návrh na povolení oddlužení vyplatí.  

Termín povolení oddlužení soudem ode dne podání návrhu není zákonem vymezen. Vždy záleží na okolnostech a titulu vzniku dluhů, složitosti případu a zaneprázdnění pracovníků soudů. Obecně konstatovat, že v případě řádného a úplného sepsání návrhu na povolení oddlužení soud žádosti vyhoví do 30-ti dnů. 

Jakmile soud návrh na povolení oddlužení fyzické osoby, manželů nebo podnikatele schválí, začíná 5-ti letý proces splácení uznané částky v oddlužení soudem, když samotná výše měsíčních splátek je ovlivněna zejména Vašimi příjmy a výši nezabavitelné částky s ohledem na zákonné životní minimum, částku nezbytnou na bydlení a vyživovací povinnosti k osobám dle zákona (manželka/manžel, nezaopatřené děti, výživné a pod.).  

Po splnění a dodržení podmínek oddlužení, tedy po 5-ti letech řádného splácení odsouhlasené částky, se považují všechny dluhy za zaplacené a rozdíl mezi původní výši dluhů je Vám prominut. Po oddlužení již nehrozí, že staří věřitelé mohou svou pohledávku znovu vymáhat, podávat žaloby a podnikat jakékoli jiné kroky spojené s jejím uplatněním.   

Základní výhody oddlužení

Oddlužení fyzické osoby výhodyOddlužení má řadu výhod. Hlavní a asi nejzásadnější výhodou oddlužení fyzické osoby je, že dojde k zastavení veškerého vymáhání a snížení dluhů bez souhlasu věřitele až o 70%. Oddlužení fyzické osoby má navíc lepší perspektivu oproti splácení dluhů například Konsolidační půjčkou, která v konečném důsledku výhodnost oddlužení vůbec neřeší. 

Proces oddlužení fyzické osoby trvá v případě plnění splátkového kalendáře max. 5 let. Pokud je oddlužení řešeno formou zpeněžení majetkové podstaty, zpravidla tento proces trvá jeden rok. O tom, zda bude povoleno oddlužení fyzické osoby plněním splátkového kalendáře nebo zpeněžením majetkové podstaty, rozhoduje řada faktorů. Obecně platí, že se schvaluje ten způsob oddlužení, který je výhodnější pro věřitele. Otázkou pak zůstává, co je výhodnější pro Vás, což je právě princip naší práce. 

Vyřešte své dluhy pomocí oddlužení fyzické osoby a začněte znovu žít!

Příkladná kalkulace oddlužení fyzické osoby 

Kalkulace oddlužení fyzické osobyDlužník, v tomto případě fyzická osoba, má dluhy v celkové výši 1.000.000,-Kč s tím, že tyto již není schopen splácet. Provedenou analýzou platebních možností dlužníka - fyzické osoby a zákonného předpisu pro minimální zůstatek příjmů bylo zjištěno, že dlužník - fyzická osoba bude schopen po dobu oddlužení splatit 30% ze svého miliónového dluhu, tj. částku 300.000,-Kč. Na tomto základě bude dlužník po dobu 5-ti letého procesu oddlužení měsíčně splácet částku 6.089,-Kč. Tato splátka pro oddlužení zahrnuje splátku samotného podílu dluhu a zákonem stanovenou odměnu insolvenčního správce. Po dodržení splátek bude dlužníkovi - fyzické osobě odpuštěn nesplacený rozdíl dluhu ve výši 700.000,-Kč. 

Základní podmínky oddlužení fyzické osoby a povolení oddlužení

Podmínky oddlužení fyzické osobyPlatební neschopnost (osobní bankrot) nastává v situaci, kdy máte více, nejméně však dva různé věřitele, kterým dlužíte po splatnosti více než 30 dnů. Podmínka oddlužení fyzické osoby není splněna, pokud sice máte více dluhů, ale pouze k jednomu věřiteli. Pozor, zákon účelovému vytvoření dvou věřitelů řeší, a to tak, že za dalšího věřitele se nepovažuje osoba, na kterou byla převedena některá z pohledávek insolvenčního navrhovatele proti dlužníku nebo její část v době šesti měsíců před podáním insolvenčního návrhu na povolení oddlužení nebo po zahájení insolvenčního řízení a oddlužení fyzické osoby, oddlužení manželů a oddlužení OSVČ.

Co se týká poslední podmínky, tj. neschopnost plnit závazky, považuje se tato podmínka pro oddlužení za splněnou, nastane-li alespoň jedna z následujících situací:

 • zastavili jste platby podstatné části svých peněžitých závazků
 • neplníte své peněžité závazky po dobu delší tří měsíců po jejich splatnosti
 • není možné dosáhnout uspokojení splatných pohledávek výkonem rozhodnutí nebo exekucí
 • nesplnili jste povinnost předložit seznamy svého majetku, závazků a zaměstnanců

Pokud výše uvedené podmínky nesplníte, příslušný soud Vaš Návrh na osobní bankrot a povolení oddlužení fyzické osobyoddlužení manželů nebo oddlužení OSVČ odmítne, nebo  na Vás vyhlásí konkurz. V této situaci můžeme v odvolací lhůtě vzít podaný návrh na povolení oddlužení zpět a podat jej znovu a správně, respektive tak, aby soud pro příště novému návrhu na povolení oddlužení vyhověl.  
Návrh na zahájení insolvenčního řízení se u příslušného soudu podává spolu s návrhem na povolení oddlužení, a to prostřednictvím speciálního formuláře, ke kterému se přikládá celá řada povinných, ale taký vhodných příloh, které celý proces povolení oddlužení usnadní.
Pozor, každá chyba může znamenat odmítnutí žádosti o oddlužení. Proto je vhodné využít našich odbrných a profesionálních služeb a riziko zamítnutí oddlužení vyloučit

Návrh na osobní bankrot a povolení oddlužení fyzické osoby, oddlužení manželů a OSVČ se spolu se všemi povinnými a dalšími přílohami podává u místně příslušného Krajského soudu, který následně celou žádost prověří a na základě doložených podkladů rozhodne o povolení nebo odmítnutí návrhu na oddlužení.
Insolvenční návrh a návrh na povolení oddlužení zpracováváme proto tak, aby byl formálně správný a povolení, či schválení oddlužení soud vydal v co nejkratším termínu. Nezapomeňte, že osobní bankrot Vás chrání před vymáháním a tímto věřiteli a exekucemi již ode dne podání insolvenčního návrhu!! Proto neváhejte a žádost o oddlužení si podejte ještě dnes.

Náklady na oddlužení fyzické osoby dle insolvenčního zákona

Náklady na oddlužení jsou v poměru ke získané výhodě v podobě prominutí dluhu zanedbatelné. Rozhodně se vyplatí kontaktovat nás, nezávazně projednat možnosti řešení Vašeho úpadku (osobní bankrot)  a nechat si předložit nabídku pomoci, která Vám bude písemně zaručovat správné zpracování a podání návrhu na povolení oddlužení v souladu s insolvenčním zákonem

Jiné způsoby oddlužení fyzické osoby

Mezi další způsoby, jak lidé řeší své dluhy, je forma vlastní cesty oddlužení starých dluhů čerpáním nových půjček na splácení těch starých. Tato cesta oddlužení ale v konečném důsledku nic neřeší, protože pomocí nové půjčky musíte uhradit všechny staré dluhy včetně úroků a sankcí, a nově mimo jistinu budete platit další poplatky za poskytnutí půjčky a související úroky. 

Řešit oddlužení starých závazků novou půjčkou se tedy ničím nevyplatí. 

Nevíte jak na oddlužení? Napište nám. Pomůžeme všem!


Při oddlužení fyzické osoby provádíme tyto služby:

 1. oddlužení se zárukouporadna oddlužení, ekonomická a právní analýza Vašich dluhů (osobní bankrot),
 2. zpracování nejvýhodnější varianty povolení oddlužení,
 3. ochrana klienta před věřiteli ve finanční tísni do doby podání návrhu na povolení oddlužení, 
 4. možnost snížení dluhů až o 70%, konsolidace a zastavení vymáhání a exekucí,
 5. podpora a pomoc do doby povolení oddlužení účelnou komunikací s klientem,
 6. odborné zpracování návrhu na osobní bankrot a povolení oddlužení,
 7. podání návrhu na povolení oddlužení u příslušného soudu,
 8. kontrola zápisu oddlužení soudem v insolvenčním rejstříku.

Záruka na povolení oddlužení

Po celou dobu řešení osobního bankrotu a oddlužení Vám poskytujeme bezplatné poradenství a informace, které Vám pomohou překonat veškeré problémy vyplývající z Vašeho úpadku a neschopnosti splácet dluhy, a to až do dne pravomocného povolení oddlužení.  

TOPlist

Seo servis